Ο συνάδελφος κ. Βιλιάρδος, έθεσε θέμα ανάγκης να εφαρμοστούν όροι φορολογικής δικαιοσύνης στις κλίμακες διαμόρφωσης των Τελών Κυκλοφορίας των ΕΙΧ αυτοκινήτων


Κύριε Υπουργέ,


Εξετάζοντας την μέχρι τώρα ισχύουσα κλίμακα των Τελών Κυκλοφορίας των ΕΙΧ, η οποία, ως φαίνεται, θα ισχύσει και για το φορολογικό έτος 2024, παρατηρούμε ότι, δεν έχει διαμορφωθεί με ρεαλιστικά κριτήρια. Γίνεται μια μη αναλογική υπερ-αύξηση οφειλής σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, αναιτιολόγητα, ως εξής:

 Ενώ η μέση ποσοστιαία αύξηση οφειλής σε όλη την κλίμακα των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων (άνω των 786 κ.ε.) είναι 17,6%, η ποσοστιαία αύξηση στην κατηγορία Η' είναι 115,6 %. Εξ’ άλλου, είναι απορίας άξιο, το γιατί δεν επιλέγονται τα 2.000 κυβικά εκατοστά για την αλλαγή της κλίμακας, όπως γίνεται στις επόμενες κλίμακες Θ', Ι'& Κ' (αλλαγές ανά 1.000 κ.ε.). Με βάση την παραπάνω πάγια πρακτική του Υπουργείου σας, θα πρέπει να αναλογιστούμε την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια έσοδα από τα εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ακινητοποιημένα οχήματα της κατηγορίας Η', λόγω ακριβώς της παράλογης αυτής φοροεισπρακτικής πρακτικής, την οποία η κυβέρνησή σας αναπαράγει κάθε χρόνο. 


Απαριθμώντας το ποσοστό μεταβολής των οφειλόμενων Τελών Κυκλοφορίας ανά κατηγορία στα ΕΙΧ οχήματα, καταγράφουμε τα εξής ποσοστά: 

Στην κατηγορία Δ' παρατηρείται διαφορά από την αντίστοιχη Γ' της τάξης του 12,5%, στην κατηγορία Ε' παρατηρείται διαφορά από την αντίστοιχη Δ' της τάξης του 12,5%, ομοίως, στην κατηγορία ΣΤ' από την αντίστοιχη Ε' έχουμε διαφορά 9,8%, στην Ζ' έχουμε διαφορά από την αντίστοιχη ΣΤ' της τάξης του 10,4%, στην δε Η' έχουμε την ανεξήγητη διαφορά της τάξης του 110% από την αντίστοιχη Ζ'(αύξηση τελών από 300 σε 630 Ευρώ). Συνεχίζοντας, στην κατηγορία Θ' βλέπουμε διαφορά από την αντίστοιχη Η' της τάξης του 33,3 %, στην Ι' από την αντίστοιχη Θ' της τάξης του 25%, και τέλος, στην κατηγορία Κ' βλέπουμε διαφορά της τάξης του 20% από την κατηγορία Ι'. Εν προκειμένω, είναι μεγάλη η απορία μας περί του αν υπάρχει στην διάθεσή σας σχετική επιστημονική μελέτη, που να αναδεικνύει την χρησιμότητα μιας τιμωρητικής φορολογικής πολιτικής των κατόχων ΕΙΧ οχημάτων που κάνουν χρήση συγκεκριμένης κατηγορίας ΕΙΧ από τις παραπάνω κατηγορίες, δεδομένων των συνεχώς βελτιούμενων προδιαγραφών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που διέπουν την κατασκευή αυτοκινήτων, τόσο πανευρωπαϊκά, όσο και παγκοσμίως. Εν πάσει περιπτώσει, κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο, το να δοθούν, έστω, οι σχετικές εξηγήσεις περί της λογικής που διέπει το σκεπτικό, βάσει του οποίου διαμορφώθηκε μια τόσο άδικη και παράλογη κλίμακα διαφοροποιήσεων στα ποσοστά φορολόγησης με Τέλη Κυκλοφορίας, ως άνω.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1. Ποιος είναι ο ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο, ενώ σε όλη την κλίμακα των κατηγοριών φορολόγησης με Τέλη Κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων (άνω των 786 κ.ε.) ο μέσος όρος ποσοστιαίας διαφοροποίησης ανέρχεται στην τιμή του 17,6%, η ποσοστιαία αύξηση της κατηγορίας Η' είναι 115,6%; Γιατί γίνεται τόσο εξόφθαλμα άδικη μεταχείριση ειδικά στους κατόχους αυτοκινήτων με κυλινδρισμό κινητήρια 1.929 κυβικών εκατοστών;

2. Γιατί δεν επιλέγονται τα 2.000 κυβικά εκατοστά για την αλλαγή των επιπέδων της φορολογικής κλίμακας στα Τέλη Κυκλοφορίας, όπως γίνεται στις κατηγορίες Θ', Ι'& Κ' (αλλαγές ανά 1.000 κ.ε.);

3. Έχετε υπολογίσει σε πόσα εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απώλειες για τα δημόσια έσοδα από τα ακινητοποιημένα ή μη κυκλοφορούντα οχήματα της κατηγορίας Η', λόγω του υπέρογκου κόστους στα Τέλη Κυκλοφορίας αυτής της κατηγορίας; Αν ναι, ποια είναι τα ως άνω απωλεσθέντα έσοδα και πώς εκτιμήθηκε το αριθμητικό ύψος αυτό;

4. Ποιο είναι το σκεπτικό, βάσει του οποίου διαμορφώθηκε μια τόσο άδικη και παράλογη κλίμακα διαφοροποιήσεων στα Τέλη Κυκλοφορίας;

Ο ερωτών βουλευτής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ

0 Σχόλια