Η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Αναγνώριση Χρόνου Μετοχικής Σχέσης των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010 (Α΄120) θεσπίστηκε η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των Ε.Μ.Θ., ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο. 


Παράλληλα, καθορίστηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαν καταβληθεί στο πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αποδίδονται στο Δημόσιο, ενώ εκείνες που είχαν καταβληθεί στο πρώην ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ). 

Επιπρόσθετα, οι κρατήσεις του άρθρου 15 του ν.1513/1985 (Α΄12) υπέρ των οικείων ΜΤ, που διενεργήθηκαν στις αποδοχές των Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης ή Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης, δεν έχουν τον χαρακτήρα της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά θεσμοθετημένου πόρου υπέρ των ΜΤ, με κοινωνικό χαρακτήρα. 

Εκτός των παραπάνω, ο εξεταζόμενος εκ του νόμου χρόνος υπηρεσίας προσμετράται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με την προϋπόθεση απόδοσης στα ΜΤ των υπόψη εισφορών, που είχαν καταβληθεί στο ΕΤΕΑΜ. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη επιστροφή τους στα υπόψη στελέχη, συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετοχικής σχέσης, επομένως και του χορηγούμενου μερίσματος από τα οικεία ΜΤ. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2936/2001 (Α΄166) ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση ως μετοχικής σχέσης, του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του υπόψη νόμου (25-7-2001), να ενεργείται δια της καταβολής πρόσθετης κράτησης 2%, μόνο για το χρόνο της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ., ήτοι τα πρώτα πέντε (5) έτη υπηρεσίας τους. 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδέχτηκε την υπ’ αριθ. 299/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία αποσαφηνίστηκε το ζήτημα της υπόψη πρόσθετης κράτησης του 2%. Για να εφαρμοστεί μία ενιαία και ομοιόμορφη διαδικασία αναγνώρισης, θεσπίστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.5018/2023 (Α΄25), όπου αναγνωρίζεται ο χρόνος μετοχικής σχέσης με τους οικείους Ε.ΛΟ.Α., με την καταβολή πρόσθετης κράτησης για την αναγνώριση, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ.398/1974 (Α΄116). 

Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή των μερισμάτων από τα ΜΤ, βασίζεται στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, βάσει των θεσμοθετημένων ανά βαθμό δικαιούμενων μεριδίων και της τιμής μεριδίου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

0 Σχόλια