Ρωτήσαμε για την συνεχή διευκόλυνση των Funds από την Κυβέρνηση εις βάρος των οφειλετών


 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20783 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β' 4944/09.11.2020) με τίτλο: 


«Καθορισμός εντύπου σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων (παρ. 14 και 16, του άρθρου 10, του ν.3156/2003), ορίζεται οτι: «Οι προβλεπόμενες από την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 συμβάσεις καταχωρίζονται με υποβολή εντύπου, το οποίο εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί γραφής 100 γραμμαρίων και αποτελείται από ένα φύλλο…

Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται: 

1) τα στοιχεία των συμβαλλομένων, 

2) οι όροι της σύμβασης (το νόμισμα και το ποσό ή ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος αγοράς, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία και λοιποί ουσιώδεις όροι…». Βάσει των ανωτέρω, μετά τη μεταβίβαση απαιτήσεων από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ένα τρίτο πρόσωπο, δηλαδή, μια εταιρεία ειδικού σκοπού (Fund) και την σχετική αναγγελία, πρέπει να υπάρχει η σύμβαση πώλησης-μεταβίβασης σε έντυπη μορφή, στην οποία, μεταξύ άλλων, επιβάλλεται να αναφέρονται οι όροι της σύμβασης, το νόμισμα, το ποσό και τρόπος υπολογισμού τους τιμήματος αγοράς. 

Ως ήδη γνωρίζετε, στο άρθρο 2§2, της υπ’ αρ. 19169/ 09-02-204 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, που σχετίζεται με τον απαιτούμενο τύπο του απαραίτητου άνω εντύπου, ορίζεται ότι: «Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται: 

α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων, 
β) οι όροι της σύμβασης (το νόμισμα και ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος αγοράς, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία και λοιποί ουσιώδεις όροι)». Από μια απλή σύγκριση των ως άνω δυο Υπουργικών Αποφάσεων γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι το αρμόδιο Υπουργείο αφαίρεσε την υποχρέωση της Εταιρείας ειδικού σκοπού (Fund) να αναφέρει στο σχετικό προβλεπόμενο έντυπο το ποσό εξαγοράς της εκάστοτε απαίτησης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επιπροσθέτως, στο επισυναπτόμενο «Παράρτημα I», που αφορά στο υπόδειγμα του σχετικού εντύπου, του άρθρου 21§7, του Ν.5072/2023 (που τροποποιεί τον αρχικό Ν.3156/2003) και δη, στον όρο 2(α) παρέχεται η υπ’ αρ. 1 διευκρινιστική υποσημείωση για το νόμιμα και τον τρόπο υπολογισμού, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ως προς τον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος, αρκεί η παραπομπή στους σχετικούς συμβατικούς όρους της σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης» 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη παραπομπή αναφέρεται σε όρους, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος, δεν δημοσιεύονται. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι, το ποσό εξαγοράς δεν μπορεί να προκύψει από τους τρόπους υπολογισμού του τιμήματος. 

Ως εκ τούτου, ο οφειλέτης, του οποίου ο οφειλή μεταβιβάζεται από την πιστώτρια τράπεζα σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού (Fund) δεν μπορεί να γνωρίζει το ποσό εξαγοράς της οφειλής του από την τράπεζα στην εταιρεία ειδικού σκοπού. Ως αποτέλεσμα, τα Funds, για πολλοστή φορά, έχουν την δυνατότητα, χωρίς κρατικό έλεγχο, να αποκρύπτουν το ποσό εξαγοράς της απαίτησής τους και μπορούν να αξιώνουν ποσά από τους οφειλέτες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται, ούτε στις συμβατικές υποχρεώσεις τους, ούτε πιθανόν στους νόμιμους τόκους, που απορρέουν συμβατικώς. 

Η απόκρυψη του ποσού εξαγοράς της απαίτησης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Εταιρεία ειδικού σκοπού, πλην της διευκόλυνσης που παρέχει στην τελευταία, προκαλεί προβλήματα και στην Δικαιοσύνη, καθώς, δυσχεραίνει το έργο των Δικαστικών λειτουργών, όποτε αυτοί ενσκήπτουν σε υποθέσεις οφειλετών. 

Συγκεκριμένα, δεν δίδεται η δυνατότητα ελέγχου στον φυσικό δικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχούσα αισχροκέρδεια ή αντισυμβατική και ενάντια στα χρηστά ήθη και στην συμπεριφορά καλής πίστης από την πλευρά των Funds έναντι των οφειλετών. 

Βάσει των ανωτέρω: 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Για ποιους λόγους αφαιρέσατε, σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, την υποχρέωση των ως άνω αναφερόμενων αναδόχων εταιρειών ειδικού σκοπού (Funds) να αναφέρουν το ποσό εξαγοράς των εκάστοτε απαιτήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; 

2) Συμφωνείτε στο ότι η απόκρυψη του ποσού εξαγοράς από το σχετικό προβλεπόμενο έντυπο ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τα Funds εις βάρος των οφειλετών, που ήδη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση; 

3) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να υποχρεωθούν τα Funds να αναφέρουν το ποσό εξαγοράς της εκάστοτε απαίτησης, έτσι ώστε να μειωθεί οποιαδήποτε πιθανότητα αισχροκέρδειας έναντι των οφειλετών; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια