Ρωτήσαμε για την συνεχή διευκόλυνση των Funds από την Κυβέρνηση εις βάρος των οφειλετών και μας μιλάνε για συμβάσεις κλπ - Ιδού ολόκληρη η απάντηση τουςΣε απάντηση της με αριθ. πρωτ.3949/21-3-2024 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Σ.Φωτόπουλος, σας αποστέλλουμε το Α.Π.60406/25-4-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χρημ/κού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης του Βουλευτή Α’ Ανατολικής Αττικής της «Ελληνικής Λύσης», κ. Φωτόπουλου Στυλιανού, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Α. ΝΟΜΟΣ 3156/2003 – ΥΑ 20783 Σύμφωνα με τις παρ. 8 και 10 του α. 10 του ν. 3156/2003 «8. Η σύμβαση μεταβίβασης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2844/2000 (ΦΕΚ 220 Α`) και κατισχύει των συμφωνιών μεταξύ μεταβιβάζοντος και τρίτων περί ανεκχωρήτου των μεταξύ τους απαιτήσεων……» και «10. Ως αναγγελία λογίζεται η καταχώριση της σύμβασης αυτής στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. 

Πριν από την αναγγελία δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώματα που απορρέουν από τη μεταβίβαση λόγω πώλησης της παραγράφου 1. …». Σύμφωνα δε με την υπ’ αρ. 20783 εφαρμοστική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β' 4944/09.11.2020) με τίτλο «Καθορισμός εντύπου σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων (παρ. 14 και 16 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003)»: «Οι προβλεπόμενες από την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 συμβάσεις καταχωρίζονται με υποβολή εντύπου, το οποίο εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί γραφής 100 γραμμαρίων και αποτελείται από ένα φύλλο ........ 

Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται: 

1) τα στοιχεία των συμβαλλομένων, 
2) οι όροι της σύμβασης (το νόμισμα και το ποσό ή ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος αγοράς, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία και λοιποί ουσιώδεις όροι), 3) ο τύπος των μεταβιβαζόμενων επιχειρηματικών απαντήσεων (γενική περιγραφή της επιχειρηματικής απαίτησης και νόμισμα). 

Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία που εξατομικεύουν, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, τις τιτλοποιούμενες απαιτήσεις (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία οφειλετών και εγγυητών, τυχόν μοναδικοί αριθμοί καταχώρισης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων στα βιβλία του μεταβιβάζοντος) και τις παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις αυτών (για τις οποίες αρκεί και απλή αναφορά ότι υφίστανται). Στην ίδια σελίδα τίθενται επίσης η ημερομηνία και οι υπογραφές των συμβαλλομένων και η θεώρηση αυτών, καθώς και ημερομηνία δημοσίευσης καταχώρισης στο ενεχυροφυλάκειο. 

Στην τρίτη σελίδα του εντύπου καταχωρίζονται οι τυχόν μεταβολές των συμβάσεων αυτών. 

Το αναλυτικό περιεχόμενο κάθε σελίδας με τις οικείες υποσημειώσεις εμφαίνεται στο προσαρτημένο στο παράρτημα της παρούσας απόφαση υπόδειγμα…..». 

Β. ΝΟΜΟΣ 5072/2023 -ΥΑ 19169 Σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023: «7. Η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων της παρ. 1 καταχωρίζεται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 (Α’ 220). Συμφωνίες μεταξύ μεταβιβάζοντος ιδρύματος που αναφέρεται στην παρ. 1 και δανειοληπτών, περί ανεκχώρητου των μεταξύ τους απαιτήσεων, δεν αντιτάσσονται στον εκδοχέα…», και «8. 

Η αναγγελία της καταχώρισης γίνεται ατύπως προς τους οφειλέτες και τους εγγυητές από τον διαχειριστή πιστώσεων με κάθε πρόσφορο γραπτό μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας…». Σύμφωνα δε με το α. 2 της υπ’ αρ. 19169 εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄/9-2-2024) με τίτλο «Καθορισμός εντύπων δημοσίευσης των άρθρων 14 και 21 του ν. 5072/2023 (Α' 198)»: «1. 

Οι συμβάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023 καταχωρίζονται σε περίληψη με την υποβολή εντύπου, το οποίο εκτυπώνεται σε λευκό χαρτί γραφής 100 γραμμαρίων και αποτελείται από ένα φύλλο. ……… 

2. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφονται: 

α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων, β) οι όροι της σύμβασης (το νόμισμα και ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος αγοράς, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης, εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία και λοιποί ουσιώδεις όροι), γ) ο τύπος των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων (γενική περιγραφή των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων και νόμισμα). 

Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου αναγράφονται τα στοιχεία που εξατομικεύουν, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία οφειλετών και εγγυητών, τυχόν μοναδικοί αριθμοί δανειακών συμβάσεων) και τις παρεπόμενες εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις αυτών (για τις οποίες αρκεί και απλή αναφορά ότι υφίστανται). 

Στην ίδια σελίδα τίθενται επίσης η ημερομηνία και οι υπογραφές των συμβαλλομένων και η θεώρηση αυτών, καθώς και ημερομηνία δημοσίευσης καταχώρισης στο ενεχυροφυλακείο. Στην τρίτη σελίδα του εντύπου καταχωρίζονται οι τυχόν μεταβολές των συμβάσεων αυτών. 

Το αναλυτικό περιεχόμενο κάθε σελίδας με τις οικείες υποσημειώσεις περιλαμβάνεται ως υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης. …..». 

Γ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Σε ό τι αφορά την εφαρμογή αμφότερων των ανωτέρω διατάξεων του θεσμικού πλαισίου από τους μεταβιβάζοντες χρηματοδοτικούς φορείς, πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Ως προβλέπεται στην παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 20783/2020 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, το σχετικό έντυπο δημοσίευσης που καταχωρείται στο Ενεχυροφυλακείο δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει ορισμένο ποσό τιμήματος αγοράς των τιτλοποιημένων απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο μεταβιβαζόμενο χαρτοφυλάκιο, αλλά αρκεί να αναφέρεται ο «τρόπος υπολογισμού» αυτού. Συνεπώς, η αναφορά συγκεκριμένου ποσού τιμήματος δεν ανάγεται από το Νόμο σε υποχρεωτικό στοιχείο δημοσιότητας. 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι νεοεισαχθείσες διατάξεις της υπ’ αρ. 19169 άνω Απόφασης δεν υποχρεώνουν τα συμβαλλόμενα μέρη στην αναγραφή ορισμένου ποσού του τιμήματος αγοράς αλλά αρκεί να αναφέρεται στο έντυπο ο «τρόπος υπολογισμού» αυτού. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ουδεμία απόκλιση υφίσταται επί της ουσίας στο περιεχόμενο των άνω διατάξεων των αντίστοιχων εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων περί της αναγραφής του τιμήματος αγοράς απαιτήσεων, ούτε η διαφορετική γραμματική διατύπωση στις Υπουργικές Αποφάσεις μπορεί να συγκλίνει στην άποψη ότι επήλθε οποιαδήποτε «ισχυροποίηση των funds εις βάρος των οφειλετών». 

Σε κάθε περίπτωση, η παροχή της ανωτέρω πληροφόρησης περί του ακριβούς τιμήματος αγοράς των κρίσιμων απαιτήσεων, δεν θα ήταν ούτε συναλλακτικά εύλογη, ούτε νομικά εφικτή, καθώς ο εκάστοτε μεμονωμένος δανειολήπτης δεν δικαιολογεί έννομο συμφέρον για να πληροφορηθεί το καταβληθέν τίμημα για το σύνολο του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου, το οποίο περιλαμβάνει πολυάριθμες δανειακές απαιτήσεις εναντίον εκατοντάδων ή/και χιλιάδων άλλων δανειοληπτών. Περαιτέρω, δεν θα ήταν νόμιμο να αξιώνεται η κοινολόγηση και δημοσίευση στο Ενεχυροφυλακείο άκρως εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών που αφορούν στη μεταβίβαση τραπεζικών χαρτοφυλακίων και οι οποίες καλύπτονται από το επιχειρησιακό απόρρητο των συμβαλλομένων. 

Δ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω θέση περί της αναγραφής του τιμήματος δεν επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άμυνας ή το δικαίωμα ενημέρωσης των δανειοληπτών, αφού ο δανειολήπτης έχει έννομο συμφέρον να γνωρίζει τα στοιχεία που εξατομικεύουν την ταυτότητα της μεταβιβαζόμενης απαίτησης (είδος απαίτησης, ημερομηνία μεταβίβασης, πρόσωπα εκχωρητή, εκδοχέα & οφειλέτη), καθώς και την ταυτότητα του διαχειριστή στον οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση. 

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι στα ανωτέρω νομοθετήματα [Ν. 5072/2023 και Ν. 3156/2003] υπάρχουν ρητές διατάξεις, οι οποίες ορίζουν ότι σε περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης, καθώς και του επιτοκίου σε βάρος αυτού. 

Ειδικώς, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 5072/2023 ορίζεται ότι «Στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων της παρ. 1, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης, καθώς και του επιτοκίου. Εάν μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το ίδρυμα της παρ. 1, κατά τον χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός αν οι όροι που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στη δανειακή σύμβαση, προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβολή του περιθωρίου». Άλλωστε, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 5072.2023 «6. Προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση σε αγοραστή πιστώσεων από ιδρύματα της παρ. 1, απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενες πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται στην Ελλάδα, είναι να έχουν προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την προσφορά και να έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, σύμφωνα και με τον Κώδικα Δεοντολογίας.». 

Ε. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις θεσμικές αρχές εποπτείας και συμμόρφωσης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και τους ευρωπαϊκούς φορείς του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, και, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνει αποφάσεις, προβαίνει σε συστάσεις ή διευκρινήσεις, εισηγείται και τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική πολιτική, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, πρέπει να δώσει την απαραίτητη στήριξη στις ευάλωτες και πληγείσες κοινωνικές ομάδες ανάλογα με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με αίσθημα ευθύνης, ορθολογισμού και αλληλεγγύης μετέχει των κρίσιμων εξελίξεων και συμβάλλει με συνέπεια στο έργο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αξιοποιώντας ιδίως την εμπειρία της στη λειτουργία των νομοθετικών εργαλείων ρύθμισης οφειλών, καταθέτοντας τη γνώση της για θεσμική ευελιξία και αντικειμενική αναγνώριση της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και τους περιορισμούς των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΘΕΩΝΗ ΑΛΑΜΠΑΣΗ   


0 Σχόλια