"Τὰ πά­ντα καὶ ἐν πᾶ­σι Χρι­στός. Τὸ ἀ­ντί­θε­τον Αὐ­τοῦ; Τὸ κε­νόν, τὸ μη­δέν!" - Καλή Ανάσταση και καλή Λαμπρή, με Αγάπη - Ειρήνη και Συνεννόηση


• «Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη, Ἀ­λη­θῶς Ἀ­νέ­στη!…» Ση­μαί­νει ὅ­τι ἔ­χει νό­η­μα ἡ ζω­ή μας, ἡ ἀ­φι­έ­ρω­σή μας, ἡ ἄ­σκη­σή μας, ἡ προ­σευ­χή μας, ἡ νη­στεί­α μας, ἡ με­τά­νοι­ά μας, ἡ ἀ­γά­πη μας, ἡ ἐλ­πί­δα μας, ἡ ὕ­παρ­ξή μας. 

Κα­τὰ τὸν θε­ο­φώ­τι­στο πα­τέ­ρα τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας μας ἅγιο Ἰου­στί­νο Πό­πο­βιτ­ς, 
(Ἀρ­χιμ. Ἰ­ου­στί­νου Πό­πο­βιτ­ς, «Ἄν­θρω­πος καὶ Θε­άν­θρω­πος», ἐκ­δ. Ἀ­στήρ-Πα­πα­δη­μη­τρί­ου, σελ. 196).
«Τὰ πά­ντα καὶ ἐν πᾶ­σι Χρι­στός. Τὸ ἀ­ντί­θε­τον Αὐ­τοῦ; Τὸ κε­νόν, τὸ μη­δέν! 

Αὐ­τὸς εἶ­ναι τὸ Πα­νεῖ­ναι. Ἐκτὸς Αὐ­τοῦ, τὸ μὴ εἶ­ναι. Ἄν δὲν εἶ­ναι ὁ Χρι­στὸς μέ­σα σου, δὲν εἶ­σαι τί­πο­τε, εἶ­σαι μη­δέν, εἶ­σαι ἕ­να πτῶ­μα, εἶ­σαι τὸ μὴ ὄν. Καὶ τὸ ἴ­δι­ον τὸ σύ­μπαν χω­ρὶς τὸν Χρι­στόν, εἶ­ναι πτῶ­μα, εἶ­ναι μη­δέν, εἶ­ναι μὴ ὄν. Ὁ Χρι­στὸς εἶ­ναι τὸ Πα­νεῖ­ναι καὶ ἡ πα­νε­νό­της. Αὐ­τὸς τὰ πά­ντα πλη­ροῖ καὶ τὰ πά­ντα συ­νέ­χει· ἄ­νευ Αὐ­τοῦ τὰ πά­ντα εἶ­ναι κε­νά καὶ ἔ­ρη­μα καὶ δι­ε­σπαρ­μέ­να. Ἐὰν ἀ­φαι­ρέ­σω­μεν τὸν Χρι­στὸν ἀ­πὸ τὸν ἄν­θρω­πον, ἀ­πὸ τὸν ἥλι­ον, ἀ­πὸ τὸ σύ­μπαν, ἀ­πὸ τὴν μέ­λισ­σαν, τὰ πά­ντα κρη­μνί­ζο­νται εἰς τὸ χά­ος, εἰς τὸ μὴ εἶ­ναι, εἰς τὸ μὴ ὄν, εἰς τὸν θά­να­τον. Μό­νον Αὐτὸς δι­ὰ τοῦ θε­αν­θρω­πί­νου σώ­μα­τός Του, τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, συ­νέ­χει τὰ πά­ντα καὶ πλη­ροῖ τὰ πά­ντα» 

Καλή Λαμπρή Ελλάδα μου...

0 Σχόλια