Ρωτήσαμε για τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για απαξίωση της ΑΣΠΑΙΤΕ παρά την ένταξή της στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Η ΣΕΛΕΤΕ ιδρύθηκε το 1959, με σκοπό να παράγει εκπαιδευτικούς για την Επαγγελματική Εκπαίδευση. 


Στην αρχική της λειτουργία υποστήριξε το διαδοχικό μοντέλο, λόγω έλλειψης υποδομών, αλλά στη συνέχεια, με την απόκτηση δικού της οικοπέδου και κτηριακών εγκαταστάσεων, προχώρησε στη ίδρυση αρχικά της ΑΣΕΤΕΜ, ως σχολής παραγωγής εκπαιδευτικών για τα βασικά τεχνικά επαγγέλματα. 

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός της περιλάμβανε την δημιουργία και άλλων τμημάτων και σχολών για να καλυφθούν σταδιακά οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και των λοιπών τομέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω του συγχρονικού μοντέλου, τελικά, ο εν λόγω σκοπός δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 

Η ΑΣΕΤΕΜ, αν και σχολή εκπαιδευτικών με τυπική φοίτηση 8 εξαμήνων και αριθμό διδασκομένων μαθημάτων περίπου 100, απένειμε πτυχία Ανώτερης Σχολής. Σήμερα, η διάδοχος σχολή αυτής λειτουργεί, στις ίδιες ειδικότητες, τμήματα πενταετούς διάρκειας που εντάσσονται στον Τεχνολογικό Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Όμως, αυτά δεν αναγνωρίζονται ως επιπέδου «Integrated Master», παρόλο που οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών εντάσσονται στους ίδιους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84) με πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών, των οποίων, όμως, η πενταετής διάρκεια φοίτησης αναγνωρίζεται ως επιπέδου «Integrated master», με συνέπεια, οι τελευταίοι στους διορισμούς να μοριοδοτούνται επιπλέον. 

Προσφάτως, έγινε γνωστό ότι, προωθείται από το Υπουργείο σας, με σύμφωνη γνώμη των Διοικήσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ και του ΕΚΠΑ, η Πανεπιστημιοποίηση της Σχολής ΑΣΠΑΙΤΕ, με την ένταξη της στο ΕΚΠΑ. Ωστόσο, προβλέπεται να λειτουργήσει ως Τμήμα του ΕΚΠΑ με τέσσερις εισαγωγικές κατευθύνσεις, αντίστοιχες των σημερινών τεχνολογικών τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Η δε διάρκεια της σχετικής φοίτησης ορίζεται τετραετής και όχι πενταετής, όπως ισχύει σήμερα. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους μια Σχολή με τέσσερα τμήματα διακριτών ειδικοτήτων εντάσσεται ως απλό Τμήμα στο ΕΚΠΑ; 

2. Ποιες προοπτικές διεύρυνσης των ανωτέρω τμημάτων μπορεί να κατοχυρώσει η ΑΣΠΑΙΤΕ υπό τη νέα της μορφή, ως Τμήμα του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικό προσωπικό; 

3. Για ποιο λόγο σημαντικοί για την ανάπτυξη της χώρας τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως ο Γεωτεχνικός, ο Τομέας Υγείας Πρόνοιας - Ευεξίας κ.α. δεν περιλαμβάνονται στο ξεχωριστό Τμήμα που δρομολογείται να δημιουργηθεί στο ΕΚΠΑ; 

4. Πώς ένα Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανικών, θα λειτουργεί προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας Παιδαγωγική Επάρκεια σε πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων; 

5. Πώς η τετραετούς διάρκειας φοίτηση μπορεί να εξασφαλίσει επάρκεια των πτυχιούχων, τόσο στην εκάστοτε Ειδικότητα, όσο και στην Παιδαγωγική Επιστήμη, έτσι ώστε να διατηρηθούν, αφενός, ο διττός χαρακτήρας των σημερινών τμημάτων, και αφετέρου, η ισότιμη αντιμετώπιση των πτυχιούχων του ως άνω νέου Τμήματος του ΕΚΠΑ, όσον αφορά στους διορισμούς εκπαιδευτικών; 

6. Σε ποιο βαθμό διασφαλίζονται η ελκυστικότητα και η βιωσιμότητα του ανωτέρω νέου Τμήματος του ΕΚΠΑ, όσον αφορά στην απορρόφηση των αποφοίτων του στην εκπαίδευση, όταν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριμοδοτούνται με 22 επιπλέον μόρια στους σχετικούς διορισμούς εκπαιδευτικών οι απόφοιτοι όλων των άλλων Τμημάτων Μηχανικών της χώρας; 

7. Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για την ισότιμη αντιμετώπιση, όσον αφορά στους διορισμούς εκπαιδευτικών των πτυχιούχων του νέου Τμήματος του ΕΚΠΑ, σε σύγκριση με τους πτυχιούχους των Πολυτεχνικών Σχολών, αντίστοιχα, των οποίων μοριοδοτούνται οι παιδαγωγικές σπουδές με την πενταετή διάρκεια τους, σε αντίθεση με τους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ;

Ο ερωτών Βουλευτής 
Φωτόπουλος Στυλιανός

0 Σχόλια