Ζητήσαμε να επιβληθεί θεσμικά με νομοθετική ρύθμιση η συμμόρφωση των συνδικαλιστικών οργάνων Π.Σ.Φ. και Π.Σ.Ε. ώστε να εγγράφουν πλέον στα μητρώα τους κάτοχοι τίτλων σπουδών με αναγνωρισμένη επαγγελματική ισοδυναμία από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υγείας Τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 


ΘΕΜΑ: «Καταγγελία για σιωπηρή άρνηση συμμόρφωσης προκειμένου για εγγραφή στα μητρώα των συλλόγων ‘’Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών’’ (Π.Σ.Φ.) και ‘’Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών‘’ (Π.Σ.Ε.), κατόχων τίτλων σπουδών με αναγνωρισμένη επαγγελματική ισοδυναμία από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Κάτοχοι τίτλων σπουδών Φυσικοθεραπείας/Εργοθεραπείας που τους απονεμήθηκαν από αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα, κατόπιν φοίτησης σε ημεδαπά κολλέγια, έχοντας λάβει αποφάσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών τους από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (παλαιότερα: από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων – Σ.Α.Ε.Π.), ζήτησαν με αιτήσεις τους να εγγραφούν στα μητρώα του Π.Σ.Φ. και του Π.Σ.Ε., αντιστοίχως, προσκομίζοντας, μεταξύ άλλων, και τις προαναφερθείσες αποφάσεις αναγνώρισης. 

Εμμένοντας στην επί μακρόν σχετική πρακτική τους, οι ως άνω Σύλλογοι απέρριψαν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής. 

Στις 23 Απριλίου του 2024, το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε την πλήρωση, μεταξύ άλλων, και επτά θέσεων εργοθεραπευτών, χωρίς την προϋπόθεση εγγραφής των υποψηφίων στον αντίστοιχο σύλλογο Π.Σ.Ε., παρέχοντας, σύμφωνα με την προκήρυξη, την δυνατότητα υποβολής αίτησης και σε όσους έχουν αποκτήσει ισοδύναμα προσόντα στο εξωτερικό. 

Επειδή επί του θέματος έχει κατατεθεί καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη, παρά τις κατά καιρούς οχλήσεις της εν λόγω Αρχής προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σας με σκοπό την διαλεύκανση και την αιτιολόγηση της παραπάνω καταδικαστέας πρακτικής, ουδέποτε απαντήθηκαν τα σχετικά ερωτήματα, όποτε τέθηκαν. 

Επειδή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το ανωτέρω κρίσιμο ζήτημα από το Υπουργείο Υγείας, που είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο και το έχον την δυνατότητα λήψης σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, αρχικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που εποπτεύει την διαδικασία της πιστοποίησης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, αλλά ενδεχομένως και με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, κρίνουμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες σημαντικές σχετικές παράμετροι, όπως: - η διαχρονικότητα του τεθέντος ζητήματος, το οποίο χρήζει οριστικής διευθέτησης στο σύνολο των εκφάνσεών του, - η ανάγκη εμπέδωσης της ισότητας, της ισονομίας και της ασφάλειας δικαίου, - η ανάγκη προστασίας των καλοπίστως κτηθέντων επαγγελματικών και άλλων δικαιωμάτων και προσόντων για πλήθος ενδιαφερόμενων, - η ανάγκη γενικότερου εξορθολογισμού του συστήματος αδειοδότησης των επαγγελματιών σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των καθεστώτων της επαγγελματικής αναγνώρισης, που προβλέπονται στο π.δ. 38/2010, - η σκοπιμότητα τυχόν θέσπισης σχετικών μεταβατικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη την εύλογη προσδοκία των ενδιαφερόμενων – κατόχων αποφάσεων επαγγελματικής αναγνώρισης να ασκήσουν νομίμως το επάγγελμα ενδιαφέροντός τους. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

1. Θα λάβετε μέριμνα να επιβληθεί θεσμικά με νομοθετική ρύθμιση η συμμόρφωση των ως άνω δύο συνδικαλιστικών οργάνων Π.Σ.Φ. και Π.Σ.Ε., ώστε να εγγράφουν πλέον στα μητρώα τους κατόχους τίτλων σπουδών με αναγνωρισμένη επαγγελματική ισοδυναμία από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.; 

2. Θα απαντηθούν τα ερωτήματα θεσμικών οργάνων, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, που απευθύνθηκαν προς το Υπουργείο Υγείας, όπου θίγονται ζητήματα που αναφέρονται στην παρούσα; 

3. Θα νομοθετήσετε καταλλήλως για να διασφαλίσετε την ισότιμη αντιμετώπιση εντός της ελληνικής Επικράτειας των νομίμως αναγνωρισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων και προσόντων, όπως ορίζει το Δίκαιο της Ε.Ε.; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
Φωτόπουλος Στυλιανός

0 Σχόλια