Ρωτήσαμε για τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό της Γαύδου - Ιδού τι μας απάντησαν!

 

Κύριοι Υπουργοί,


Σε μείζον πρόβλημα ανάγεται ο ακτοπλοϊκός αποκλεισμός της Γαύδου, του νοτιότερου κατοικημένου νησιού της ελληνικής επικράτειας, καθώς έχει σταματήσει από 19/10/2023 η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την Παλαιοχώρα Χανίων, ενώ λήγει και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα Σφακιά (31/10/2023).

 Το ακριτικό μας νησί κινδυνεύει να αποκλειστεί εντελώς και να αποκοπεί από την Κρήτη και τον υπόλοιπο εθνικό κορμό, κάτι που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα τόσο στη μεταφορά ανθρώπων όσο και προϊόντων. 

Βασικές υπηρεσίες και αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως το ταχυδρομείο και φάρμακα, δεν είναι πλέον προσβάσιμα στους ακρίτες μας, σύμφωνα με δηλώσεις σε τοπικά ΜΜΕ. Κίνδυνοι βεβαίως τίθενται και για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, εφόσον δε θα είναι σε θέση οι νησιώτες να μετακινηθούν με πλοίο της γραμμής για ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία της Κρήτης. 

Είναι επομένως επείγουσας σημασίας εθνικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό ζήτημα η άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού και η συνέχιση των δρομολογίων των πλοίων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προς άμεση επίλυση του ζητήματος και της ακτοπλοϊκής επανασύνδεσης του νησιού;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να μην επαναληφθεί το φαινόμενο να αποκόπτεται το νησί, έστω και για μία ημέρα, όταν δε συντρέχουν λόγοι κακοκαιρίας αλλά είναι απλά ζήτημα απρόσκοπτης και αδιάκοπης εκτέλεσης των δρομολογίων των πλοίων που καλύπτουν τη σύνδεση του νησιού με την Κρήτη;

Ο ερωτών Βουλευτής ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ιδού τι μας απάντησαν: 


«Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1450/01-11-2023 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Σ. Φωτόπουλου».

Σε  απάντηση  της  εν  θέματι  Ερώτησης  γνωρίζεται  ότι  κατά  την  δρομολογιακή  περίοδο  2022-mail   :  2023 η   ακτοπλοϊκή   εξυπηρέτηση   της   νήσου   Γαύδου   πραγματοποιήθηκε με  δρομολόγια   έναντι   μισθώματος βάσει συμβάσεων  ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το  επιβατηγό-mail : οχηματαγωγό (Ε/Γ-mail   :  Ο/Γ)  «ΣΑΜΑΡΙΑ Ι» Ν.Χ.16. στις   δρομολογιακές    γραμμές  «Χώρα    Σφακίων–Γαύδος    και   επιστροφή»   και   «Παλαιοχώρα-mail   : Σούγια-mail : Αγία Ρούμελη-mail : Γαύδος και επιστροφή».Ωστόσο,  την  24-mail   :  05-mail   :  2023  η  πλοιοκτήτρια  εταιρεία  του  Ε/Γ-mail   :  Ο/Γ  «ΣΑΜΑΡΙΑ  Ι»,  με  υπαιτιότητά της, διέκοψε την εκτέλεση των δρομολογίων της δεύτερης γραμμής και για τον λόγο αυτό κηρύχθηκε έκπτωτη.  Κατόπιν    της    αριθ.    06/16-mail   :  06-mail   :  2023    γνωμοδότησης    του    Συμβουλίου    Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών  (Σ.Α.Σ.), υπεγράφη την 19-mail :  07-mail :  2023 σύμβαση απευθείας ανάθεσης με το Ε/Γ-mail :  Ο/Γ «ΣΑΜΑΡΙΑ Ι»,  για  την  εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών: α) «Παλαιοχώρα–Γαύδος και επιστροφή» και β) «Αγία Ρούμελη–Γαύδος και  επιστροφή»,  με  ισχύ  έως  19-mail   :  10-mail   :  2023.  Σημειώνεται  ότι     με  υπ'  την  αριθ. πρωτ.  2252.1.4/75357/23/27-mail   :  10-mail   :  2023      απόφαση      Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-mail   :  ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ.      Β΄ (ΑΔΑ:ΨΟΟ84653ΠΩ-mail   : 90Θ),     κατόπιν     σχετικής     γνωμο-mail   :  δότησης  του  Σ.Α.Σ.,  παρατάθηκαν  συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας μέχρι και 31-mail   :  12-mail   :  2023, μεταξύ των οποίων και η γραμμή «Χώρα Σφακίων–Γαύδος   και   επιστροφή».   

Η   σύμβαση   για   την   εξυπηρέτηση   των  γραμμών  «Παλαιοχώρα–Γαύδος  και επιστροφή»  και  «Αγία  Ρούμελη–Γαύδος  και  επιστροφή»  δεν  μπορούσε  να  παραταθεί,  καθώς  είχε συναφθεί υπό το νομικό πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης.Οσον  αφορά  στη  δρομολογιακή  γραμμή  «Χώρα  Σφακίων–Γαύδος  και  επιστροφή»,  λόγω  της ακινησίας  του  Ε/Γ-mail   :  Ο/Γ  «ΣΑΜΑΡΙΑ  Ι»  (01/11-mail   :  30/12/2023)  για  την  εκτέλεση  εργασιών  ετήσιας συντήρησης και επιθεώρησης και για την αντιμετώπιση του συγκοινωνιακού κενού στην εξυπηρέτηση της Γαύδου, εκδόθηκε, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4948/2022 (Α’ 125), η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2252.1.1/75607/23/27-mail   :  10-mail   :  2023    «Πρόσκληση    σύναψης    σύμβασης    ανάθεσης    δημόσιας    υπηρεσίας προς  εξυπηρέτηση    της    δρομολογιακής    γραμμής    Χώρα    Σφακίων–Γαύδος    και    επιστροφή»    (ΑΔΑ: 9Δ0Τ4653ΠΩ-mail   :  4ΟΡ).   

Στην  εν λόγω πρόσκληση δεν υπήρξε ανταπόκριση από πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία.   Κατόπιν  τούτου,  το  Σ.Α.Σ.  συνεδρίασε  την  02-mail   :  11-mail   :  2023  και  γνωμοδότησε  για  την  έκδοση πρόσκλησης  ενδιαφέροντος  για   σύναψη   σύμβασης   απευθείας   ανάθεσης   δημόσιας   υπηρεσίας   για   τη γραμμή Χώρα Σφακίων–Γαύδος και  επιστροφή  με  τρία  (03)  δρομολόγια  την  εβδομάδα  για  το  χρονικό διάστημα  μέχρι  30-mail : 12-mail : 2023,  με φορτηγό-mail : οχηματαγωγό (Φ/Γ-mail : Ο/Γ) και επιφάνεια φόρτωσης Ι.Χ. οχημάτων 150 τ.μ., αντί Ε/Γ-mail   :  

Ο/Γ πλοίου που προκηρυσσόταν έως και σήμερα. Στη συνέχεια το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε την  υπ'  αριθμ.   πρωτ.   2252.1.1/77562/23/03-mail   :  11-mail   :  2023  «Πρόσκληση  σύναψης  σύμβασης  ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας  προς  εξυπηρέτηση  της  δρομολογιακής  γραμμής  Χώρα  Σφακίων–Γαύδος  και  επιστροφή» (ΑΔΑ: ΩΖΒ54653ΠΩ-mail : ΝΙΔ),  επί της οποίας εκδήλωσε ενδιαφέρον μία πλοιοκτήτρια εταιρεία και υπεγράφη η υπ' αριθ.    πρωτ.    2252.1.3.67/80632/2023/16-mail : 11-mail : 2023    Σύμβαση    ανάθεσης    δημόσιας    υπηρεσίας (ΑΔΑ 9ΛΘ24653ΠΩ-mail : ΤΩ8).Επισημαίνεται  ότι  για  την  εξυπηρέτηση  της  ν.  Γαύδου,  πραγματοποιήθηκαν  δρομολόγια,  άνευ επιδότησης, στη γραμμή «Χώρα Σφακίων–Γαύδος και επιστροφή» την 31/10/2023 και την 08/11/2023 με το Ε/Γ-mail : Ο/Γ «ΣΑΜΑΡΙΑ Ι» και το Φ/Γ-mail : Ο/Γ «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» Ν.Χ.22 αντίστοιχα.

Στο αμέσως  επόμενο χρονικό  διάστημα αναμένεται και  η δημοσίευση  του αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού  για  την  κάλυψη  δρομολογιακών  γραμμών  με  σύναψη  συμβάσεων  ανάθεσης  δημόσιας υπηρεσίας    περιόδου    2023-mail   :  2024,    προκειμένου    η    ακτοπλοϊκή    συγκοινωνία    της    Γαύδου    να διασφαλιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια και του επόμενου έτους τόσο στη γραμμή «Χώρα Σφακίων–Γαύδος και επιστροφή» όσο και στις γραμμές «Παλαιοχώρα–Γαύδος και επιστροφή» και «Αγία Ρούμελη–Γαύδος και επιστροφή».

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή  προσπάθεια  για  την  επίλυση  οιωνδήποτε  θεμάτων,  σε  ένα  δυναμικά  μεταβαλλόμενο  δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών, με ιδιαίτερη μέριμνα στους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

0 Σχόλια