Ζητήσαμε εξηγήσεις γιατί ΕΕ και Ελλάδα συναίνεσαν στην χρηματοδότηση τουρκικού άρματος μάχης από τα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης αντί να προωθηθούν για σχεδιασμό και ανάπτυξη εγχωρίων αμυντικών συστημάτων στη χώρα μας

 

«Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ως οικονομική πλατφόρμα σχεδιασμού και ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων στη χώρα μας» 


 Κύριοι Υπουργοί, «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση... 

Την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό περίπου 226 δισ. ευρώ, θα καταστήσει δυνατές τις επενδύσεις σε μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη, πιο συνδεδεμένη και πιο κοινωνική Ευρώπη, που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες της. 

Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών και περιφερειακών αρχών των κρατών - μελών…». https://www.espa.gr/el/Pages/staticERDF.aspx. 

Συμφώνως λοιπόν δημοσιευμάτων και του ορισμού λειτουργίας του ΕΤΠΑ, παραθέτουμε τη δεδομένη πληροφορία ότι η Ε.Ε. δε χρηματοδοτούσε μέχρι πρόσφατα αμυντικά ερευνητικά έργα, είτε επειδή, εκτός της χώρας μας, τα κράτη - μέλη χρηματοδοτούσαν την αμυντική τους προσπάθεια μέσω εθνικών προγραμμάτων είτε επειδή η Γερμανία δεν επιθυμούσε ανταγωνιστικούς αμυντικούς βιομηχανικούς κύκλους εντός της Ε.Ε. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 2000 αθρόα χρηματοδότηση από την Ε.Ε. με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ του τουρκικού κυβερνητικού και ερευνητικού οργανισμού TÜBITAK («Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu» στην ελληνική Τουρκικό Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας), του οποίου οι δραστηριότητες άπτονται αποκλειστικά στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων. Έτερο παράδειγμα, εν συνεχεία των δημοσιευμάτων, δύναται να θεωρηθεί η πρόσφατη χρηματοδότηση τουρκικού άρματος μάχης του ομίλου Κοτς, με 200.000.000 ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης. 

Εξ αυτών των αναδειχθέντων, τίθεται ως μέγιστος προβληματισμός και ερώτημα το εύρος των χρηματοδοτήσεων των Ταμείων Ανάπτυξης της Ε.Ε. που κατέληξαν στη χώρα μας για εγχώριο σχεδιασμό και ανάπτυξη αμυντικών ή άλλων συσκευών και μηχανημάτων. 

 Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:  


1. Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε, βάσει του σχεδιασμού των υφ΄ υμών Υπουργείων, ποια ποσά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα καταλήξουν από τώρα και έως το 2027 για σχεδιασμό και ανάπτυξη εγχωρίων αμυντικών συστημάτων στη χώρα μας; 

 2. Ποιο ήταν το ύψος των χρηματοδοτήσεων έως τώρα, μέσω του ΕΤΠΑ (2021-2023), στη χώρα μας για σχεδιασμό και ανάπτυξη εγχωρίων αμυντικών συστημάτων και πώς κατανεμήθηκε; 

 3. Διατίθεστε να μας αιτιολογήσετε - εφόσον ισχύει - η πρόσφατη χρηματοδότηση του τουρκικού άρματος μάχης του ομίλου Κοτς από τα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης και η χώρα μας συναίνεσε, τα κριτήρια στήριξης, βάσει των οποίων προχώρησε η αναφερόμενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε.; 

 Ο ερωτών Βουλευτής 
 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

Ιδού η απάντηση που λάβαμε:

 ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 1730/14.11.2023 ερώτηση του βουλευτή κ. Στ. Φωτόπουλου με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ως οικονομική πλατφόρμα σχεδιασμού και ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων στη χώρα μας»

Σχετ.: Το από 16-11-2023 Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και ΟικονομικώνΑναφορικά με την ερώτηση με αρ. πρωτ. 1730/14.11.2023 και θέμα «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ως οικονομική πλατφόρμα σχεδιασμού και ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων στη χώρα μας» , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα 2021-2027’, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Σχετικά με το ερώτημα αρ. 1, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ, μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» του νέου ΕΣΠΑ, δύναται να χρηματοδοτήσει δράσεις σχετιζόμενες με την άμυνα και δράσεις διττής χρήσης (dual use acGviGes) στην έρευνα και ανάπτυξη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (πχ να αφορούν σε παραγωγικές επενδύσεις κ.α.) και μόνο ως μέρος της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1 του ΕΣΠΑ.Η Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης στην Ελλάδα (ΕΣΕΕ) εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρ. 66021/29-06-2022 (Β'3359) και περιλαμβάνει επενδύσεις σε οκτώ (8) τομείς (Υλικά - Κατασκευές και Βιομηχανία, Τουρισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Περιβάλλον - Κυκλική Οικονομία, Βιοεπιστήμες - Υγεία και Φάρμακα, Μεταφορές - Εφοδιαστική Αλυσίδα, Αειφόρος Ενέργεια, Ψηφιακές Τεχνολογίες). Επισημαίνεται ότι η ΕΣΕΕ βασίζεται στην Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, μία διαδικασία προσδιορισμού και εξειδίκευσης των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης «από τα κάτω», στην οποία συμμετέχουν οι φορείς της τετραπλής έλικας (επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, δημόσιος τομέας και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών).

Αναφορικά με το ερώτημα αρ. 2, ο σχεδιασμός των προσκλήσεων αιτήσεων χρηματοδότησης του Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα 2021-2027’, ο οποίος επικαιροποιείται τρείς (3) φορές το έτος κατ’ ελάχιστον, δεν έχει συμπεριλάβει έως τώρα σχετικές δράσεις για τον τομέα της άμυνας από την έγκρισή του, τον Ιούνιο του 2022, έως σήμερα. 

 Το ίδιο ισχύει για την διαδικασία εξειδίκευσης δράσεων του Προγράμματος. 

Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση εφαρμογής να προσδιορισθεί το ποσό του ΕΤΠΑ στο οποίο αναφέρεται το Ερώτημα. 

Ωστόσο, με βάση δημοσιευμένα στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. Accessing European Structural and Investment Funds for DEFENCE-RELATED & DUAL USE projects and ac"vi"es, Study on the Contribu"on of the defence sector to Regional Development through the European Structural and Investment Funds- EASME/2019/OP/0015) ήδη για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 των ΕΔΕΤ (ΕΣΠΑ) χρηματοδοτήθηκαν μέσω του ΕΤΠΑ σε πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην χώρα μας έργα τα οποία χαρακτηρίζονται ως διττής χρήσης ή σχετιζόμενα με την άμυνα. 

0 Σχόλια