Θέσαμε θέμα Δημόσιας Ασφαλείας μετά τα επεισόδια στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) της Αμυγδαλέζας της Αττικής - Ιδού τι μας απάντησαν

 

Απάντηση στην από 17-01-2024 με αριθμό 2638 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. 


Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. 

Στην κατεύθυνση αυτή, αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες και εκδηλώνονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ενέργειες και τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται αφενός μεν ο απόλυτος σεβασμός στα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αφετέρου δε ο έλεγχος της νομιμότητάς τους στη χώρα μας και η σύννομη κυκλοφορία/διακίνησή τους στον ενιαίο χώρο Schengen. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου εφαρμόζουν ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη σύλληψη των αλλοδαπών που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες -από την ισχύουσα νομοθεσία- προϋποθέσεις παραμονής τους στη χώρα, ενώ παράλληλα, συγκροτούν μεικτές ομάδες ελέγχου εγκληματικότητας, σε περιοχές όπου αναφύονται συναφή ζητήματα αστυνομικής φύσεως. 

Σε κάθε δε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων προβαίνουν στις επιβαλλόμενες ενέργειες αρμοδιότητάς τους, δρομολογώντας, κατά περίπτωση, τις σχετικές διαδικασίες απομάκρυνσης - επιστροφής των μη νόμιμων αλλοδαπών στις χώρες προέλευσής τους. Τονίζεται ότι όσοι αλλοδαποί δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής τους στη χώρα και δεν επιστρέφονται στις χώρες καταγωγής τους (μέσω της διαδικασίας της επιστροφής/απέλασης) λόγω αντιμετώπισης εξαιρετικών δυσκολιών (όπως η δυσχερής αναγνώριση - διαπίστωση της υπηκοότητάς τους, η απροθυμία συνεργασίας των εδώ προξενικών Αρχών για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, η τυχόν εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής τους κ.α.), που προκύπτουν κατά τις καταβαλλόμενες -για την απομάκρυνσή τους- προσπάθειες, εφοδιάζονται με σχετικά «υπηρεσιακά σημειώματα» προς αναχώρηση από τη χώρα, με παράλληλη ενημέρωση αυτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το σύνολο -σχεδόν- των εισερχομένων αλλοδαπών στη χώρα μας, κατά τη διαδικασία της υποδοχής και ταυτοποίησης, υποβάλλει αίτηση χορήγησης ασύλου, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση των διαδικασιών επιστροφής στη χώρα προέλευσής τους, χωρίς υπαιτιότητα των Υπηρεσιών, μέχρι την οριστική απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας (Ρήτρα μη επαναπροώθησης - Non refoulement). Κατόπιν των ανωτέρω, αναφέρεται ότι, κατά τα έτη 2019 - 2023, επιστράφηκαν στις χώρες προέλευσής τους, συνολικά, -37.635- υπήκοοι τρίτων χωρών, εκ των οποίων -22.708- επαναπατρίστηκαν με αναγκαστικές επιστροφές και -14.927- μέσω του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ενώ για -240- αλλοδαπούς, εκ του συνόλου των αναγκαστικών επιστροφών, δεν εγκρίθηκαν τα υποβληθέντα αιτήματα χορήγησης ασύλου. 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και προς διασφάλιση συνθηκών υποδοχής και παραμονής σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον διαβίωσης υφίστανται τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), για την εν γένει λειτουργία των οποίων αρμόδια τυγχάνει η Ελληνική Αστυνομία. Διευκρινίζεται ότι με σχετικές διαταγές του Αρχηγείου, για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και της συναφούς παραβατικότητας σε περιοχές της επικράτειας όπου λειτουργούν ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες και εντολές, προς τις περιφερειακές του Υπηρεσίες, για τη λήψη μέτρων ασφάλειας στην εδαφική τους αρμοδιότητα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας εκδήλωσης έκνομων ενεργειών εντός ή εκτός των εν λόγω εγκαταστάσεων. 

Παρέπεται να λεχθεί ότι, από την έναρξη λειτουργίας των ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., σε μεμονωμένες περιπτώσεις πρόκλησης ανησυχίας ή αναστάτωσης από συγκεκριμένους αλλοδαπούς, το αστυνομικό προσωπικό ενήργησε με σύνεση, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της τάξης. 

Σε κάθε δε περίπτωση εκδήλωσης έκνομων συμπεριφορών από τους διαβιούντες στα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., οι οποίες πραγματώνουν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες, ενημερώνοντας ταυτόχρονα αρμόδιο λειτουργό της οικείας εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και τις εντολές του οποίου ενεργούν. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Αμυγδαλέζας γνωρίζεται ότι, κατά τα έτη 2022 και 2023, συνελήφθησαν εντός αυτού για παραβατική συμπεριφορά, συνολικά, -43- αλλοδαποί. 

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι υπό κράτηση αλλοδαποί ενημερώνονται συστηματικά για τον Κανονισμό που εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις κράτησης, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανόμενης της επαφής αυτών με εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). Γίνεται μνεία ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εκάστοτε Μ.Κ.Ο. -και μόνο για όσες εξ’ αυτών είναι ενταγμένες στο Μητρώο Μ.Κ.Ο. του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου- εγκρίνεται, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μετανάστευσης του Αρχηγείου, η είσοδος σε ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά το έτος 2023, στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Αμυγδαλέζας εγκρίθηκε η είσοδος σε -27- Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, Σωματεία, Φορείς και Μ.Κ.Ο. (όπως το «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες», η «GOODWILL CARAVAN» και οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα»). 

Ως προς τα λοιπά αιτούμενα στοιχεία, σημειώνεται ότι για -195- αλλοδαπούς κρατούμενους στο ανωτέρω ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. (εντός του οποίου λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου), εκκρεμούσε, την 23-01-2024, η εξέταση σχετικών αιτημάτων προς παροχή διεθνούς προστασίας. - // - - 3 - Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι δράσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών, στις περιοχές ευθύνης τους, έχουν διαρκή χαρακτήρα, αξιολογούνται - επικαιροποιούνται σε τακτική βάση αναλόγως των υφιστάμενων συνθηκών και θα συνεχιστούν συστηματικά και με αμείωτη ένταση, με σκοπό την πρόληψη - αποτροπή των, όποιας μορφής, τυχόν έκνομων ενεργειών και τη διαμόρφωση του επιδιωκόμενου περιβάλλοντος ασφάλειας. 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

0 Σχόλια