Ρωτάμε και πιέζουμε έως ότου πάρουμε την σωστή απάντηση - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για τους ανθρώπους το νερό της Κινέτας!

 Ενώ από το υπουργείο του κ. Σκυλακάκη μας είχαν απαντήσει περί εργολάβων και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε αλλά δεν είπαν κουβέντα για την καταλληλότητα του νερού:


Εμείς συνεχίσαμε τις πιεστικές μας ερωτήσεις και ιδού...

Σε απάντηση της με αρ. 2524/10-1-2024 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Σ. Φωτόπουλο, με θέμα «Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και πόσιμη χρήση το νερό της Κινέτας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Γενικά για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ, στην οποία καθορίζονται οι παράμετροι παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και οι παραμετρικές τιμές τους.

Επιπλέον, στην ως άνω διάταξη, καθορίζονται «οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης» και οι «αρμόδιες αρχές» για την παρακολούθηση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως εξής:

1. Για τις υδρεύσεις Δήμων κ.λ.π υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης) είναι οι Δήμοι, ή Σύνδεσμοι Δήμων ή ΔΕΥΑ…, οι οποίοι φέρουν μεταξύ άλλων την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. Για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης της περιοχής της Κινέτας του Δήμου Μεγάρων «υπεύθυνος φορέας ύδρευσης» είναι πλέον η ΕΥΔΑΠ. 

2. Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων (δεύτερος βαθμός ευθύνης) συνεργάζονται με τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή υγιεινού ασφαλούς πόσιμου νερού, η ποιότητα του οποίου θα πληροί τους όρους της νομοθεσίας. Διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 13 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, οι οποίοι περιλαμβάνουν υγειονομική αναγνώριση 2 των διαφόρων τμημάτων των συστημάτων ύδρευσης (από την πηγή έως το σημείο συμμόρφωσης) και του τρόπου λειτουργίας τους, δειγματοληψίες νερού για εργαστηριακές εξετάσεις όλων των παραμέτρων του Παραρτήματος Ι της ως άνω ΚΥΑ και έλεγχο του υπολειμματικού χλωρίου. Δεν υποκαθιστούν τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης, ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι φορείς ύδρευσης ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο παράρτημα Ι της ως άνω ΚΥΑ (μικροβιολογικές και χημικές παράμετροι). 

3. Το Υπουργείο Υγείας έχει επιτελικό ρόλο και στο πλαίσιο αυτό καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην περιοχής της Κινέτας του Δήμου Μεγάρων της ΠΕ Δυτικής Αττικής, με το υπ’ αριθμ. 118627/29.01.2024 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Δυτικής Αττικής και με το υπ’ αριθμ. 06/29.01.2024 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεγάρων, η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Δυτικής Αττικής και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεγάρων αντίστοιχα, μας ενημέρωσε τα ακόλουθα: 

1. Έχει απαγορευτεί η χρήση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην περιοχή της Κινέτας. 

2. Το ζήτημα της ακαταλληλότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, αποτελεί χρόνιο πρόβλημα στην εν λόγω περιοχή.  Για την επίλυσή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων έλαβε την 26/2016 Απόφαση, με την οποία παραχώρησε στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε τη μελέτη και το δικαίωμα να εκτελέσει τα σχετικά έργα ύδρευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ έλαβε την 19096/2016 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία αποδέχθηκε την ανωτέρω Απόφαση του Δήμου Μεγαρέων, με την προϋπόθεση ότι τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
3. Με την υπ’ αριθ. 89/06.03.2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγάρων, εγκρίθηκε η παραλαβή κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης και ΚΕΛ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεγάρων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)» από το Δήμο Μεγαρέων, ώστε στη συνέχεια ο Δήμος να τα μεταβιβάσει στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
4. Η Περιφέρεια Αττικής, με την 944/25.03.2020 Απόφαση, ένταξε και χρηματοδότησε την πράξη με τίτλο «Υδροδότηση Οικισμού Κινέτας Μεγάρων - Α' Φάση : 

1) Εξωτερικός Αγωγός Ύδρευσης, 
2) Κεντρική Δεξαμενή» από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., το οποίο χρηματοδοτείται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5003787. 

5. Στις 16.11.2021 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., όπου στην παράγραφο 2Β αναφέρεται: 

«Σε ό τι αφορά στο δίκτυο ύδρευσης της Κινέτας, ρητώς συμφωνείται ότι αυτό θα περιέλθει κατά πλήρη 3 κυριότητα (αυτοδικαίως) στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του τροφοδοτικού αγωγού νοείται η ημερομηνία έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του. Κατά το διάστημα αυτό η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα δύναται να υλοποιεί στο εσωτερικό δίκτυο διανομής ύδρευσης, τόσο στην Κινέτα όσο και στην ευρύτερη περιοχή αυτής, έργα για την μελλοντική υδροδότησή της από τον υπό κατασκευή τροφοδοτικό αγωγό…». 

6. Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου παρουσιάστηκε σειρά προβλημάτων και αδυναμία της αναδόχου εταιρείας να ολοκληρώσει το έργο, που οδήγησαν τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, την 07.04.2022, να εκδώσει απόφαση για την έκπτωση του αναδόχου από το έργο. Κατά της ανωτέρω απόφασης έκπτωσης ο ανάδοχος άσκησε ένσταση, η οποία εξετάστηκε από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων και Μελετών Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που γνωμοδότησε υπέρ της διάλυσης της σύμβασης του έργου. 

7. Μετά τη διάλυση της σύμβασης του έργου, (21.04.2023), η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003787. Την 05.07.2023 υπεγράφη το «Πρωτόκολλο παράδοσης στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και παραλαβής από αυτήν των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων της πόλης των Μεγάρων, του δημοτικού δικτύου αποχέτευσης της πόλης της Νέας Περάμου, των δημοτικών δικτύων ύδρευσης των περιοχών Κινέτας, Βλυχάδας (Άγιος Παντελεήμονας), Νέας Ζωής, Κανδυλιου, Κουμινδριου, Λάκκας, Τριάδας, Ήρεμου Κύματος και Πάχης του Δήμου Μεγαρέων», με την επιφύλαξη των όρων 2Α και 2Β της από 2021 Σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και του Δήμου Μεγαρέων, αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων και της Κινέτας. 

8. Με την υπ’ αριθ. 21584/18.10.2023 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., συστάθηκε η νέα εργολαβία με τίτλο: «Ολοκλήρωση Υπολειπόμενων Εργασιών Για Την Υδροδότηση Οικισμού Κινέτας Μεγάρων - Α΄ Φάση: 
1) Εξωτερικός Αγωγός Ύδρευσης, 
2) Κεντρική Δεξαμενή» που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και θα δημοπρατηθεί άμεσα, με χρόνο υλοποίησης τους 24 μήνες και προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στο τέλος του 2026. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Βουλευτή κ. Σ. Φωτόπουλο ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού 3. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 

Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ

0 Σχόλια