Μεγάλη Εβδομάδα με Σύνεση και Πίστη για να ζήσουμε πραγματικά την Ανάσταση του Κυρίου«Ὁ δι‘ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου,
καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ,
ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας,
καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός,
μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου,
δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον,
δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ
σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν,
λαὸν ἀπεγνωσμένον.»


Την Ανάσταση και την Λαμπρή, για να την ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου μας στις Άγιες Ημέρες! Να σκεφτόμαστε τα Γεγονότα και τα Πάθη της κάθε Άγιας Ημέρας και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό... 

Αυτό έλεγε ο Άγιος Παϊσιος και ιδού προτροπή προς όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, εντός και εκτός Ελλάδας! 

0 Σχόλια